PedicureGezocht.nl . PedicureGezocht
pedicure vinden en pedicure zoeken.

PedicureGezocht gaat goed met uw data om!

Wij gaan voor betrouwbaar!

Algemende voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving of registratie van uw pedicurebedrijf op de website Pedicuregezocht.nl. Nederlands Recht is van toepassing. Pedicuregezocht.nl is in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06049581.

Inschrijven en betaling

Na ontvangst van uw betaling via Ideal en/of éénmalige automatische incasso ontvangt u per e-mail een bevestiging en een nota. Uw inschrijving is pas geldig en zichtbaar als aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij de eerste inschrijving bedragen de kosten € 15,00 en hierna jaarlijks € 10,00 excl. btw (bij betaling middels éénmalige automatische incasso wordt € 2,00 extra in rekening gebracht). Na afloop van het jaar hebt u geen opzeggingsplicht. U ontvangt jaarlijks, twee weken voor het einde van uw registratie, automatisch een herinneringsmail. Door het tijdig betalen van de € 10,00 wordt uw registratie automatisch verlengd. Bij het NIET tijdig betalen (binnen 14 dagen) vervalt uw inschrijving. Bij een te late betaling dient u zich opnieuw te registreren, de kosten hiervan bedragen dan opnieuw € 15,00 excl. btw. Tussentijdse opzegging en het retourneren van inschrijvingsgeld is niet mogelijk. De geldigheidsduur van inschrijving is altijd 1 jaar. Bij geen betaling verdwijnt u automatisch van deze website. Mochten er onverhoopt calamiteiten voor doen van bijvoorbeeld het beëindigen van uw praktijk, dan kunt u ons dit per mail melden.

Wijzigingen

Pedicuregezocht.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen te kunnen aanbrengen in de niet relevante door u ingevoerde gegevens. Deze kunnen en mogen zonder uw tussenkomst, door pedicuregezocht.nl verwijderd worden. Mocht u na het invoeren van uw kwalificaties nog nieuwe kwalificaties aan uw inschrijving willen toevoegen en/of wijzigingen willen aanbrengen, dan kunt u dat ten allen tijde zelf doen door middel van uw persoonlijke inlogcode. U houdt ten allen tijde het eigen beheer over uw registratie. Pedicuregezocht.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Pedicuregezocht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Pedicuregezocht.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is, voor het door de bezoeker gewenste doel.

Verantwoordelijk

De geregistreerde pedicure is zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor haar/zijn registratie/inschrijving. Mochten ingevoerde gegevens niet juist of correct zijn kan niemand Pedicuregezocht.nl, hiervoor NOOIT aansprakelijk stellen. De geregistreerde, u als pedicure, bent zelf aansprakelijk voor eventueel door u ingevoerde onjuistheden en problemen die hieruit verder kunnen voortvloeien. Pedicuregezocht.nl is NIET aansprakelijk en kan ook NIET aansprakelijk gesteld worden voor klacht(en) van een van uw klanten over het (fout) handelen bij het uitvoeren van een behandeling. Hiervoor bent u altijd zelf aansprakelijk en u dient deze klacht(en) dan ook zelf bedrijfsmatig af te handelen. Pedicuregezocht.nl zal dan ook geen klacht(en) van klanten in behandeling nemen.

Websites van derden

Op deze website zijn links aangebracht die leiden naar websites van derden (uw website), dit betreffen websites waarvoor pedicuregezocht.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Pedicuregezocht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden (uw website) impliceert niet dat pedicuregezocht.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

 

Persoonsgegevens

Pedicuregezocht.nl bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan pedicuregezocht.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van pedicuregezocht.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst en facturering. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicuregezocht.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van een kopie voor persoonlijk gebruik van een deel van de inhoud op deze website is toegestaan.

Op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de website en/of het datasysteem  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Privacy / Logs

Pedicuregezocht.nl kan logbestanden bijhouden van deze website. In deze logbestanden staan onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u onze website hebt bezocht en welke pagina's u bezocht hebt gedurende uw bezoek. 

Cookies

Pedicuregezocht.nl maakt gebruik van Google Analytics, diensten van Google Inc. (Google). Pedicuregezocht.nl kan informatie over het gebruik van deze websites verzamelen en analyseren, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie (inclusief uw IP-adres). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Pedicuregezocht.nl op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.


© PEDICUREGEZOCHT.NL